Selected Courses on Digital Art-UOWM

5 Δεκεμβρίου 2012

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-

Filed under: PERIPLANISI — Ετικέτες: — admin @ 10:29

συνέχεια επεξεργασίας ήχου -αφαίρεση ομιλίας – δημιουργία σχέσης χώρου ήχου
στάδιο αρχικό

Ερευνητικό υλικό-συνεχίζεις Χριστίνα αν θα συνεχίσεις την έρευνα για το κρεοπωλείο ….. :  π.χ.

 Κατά το Προεδρικό αυτό Διάταγμα νοείται:  
α) Κρεοπώλης: Ο ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος κρεοπωλείου ή ο τεχνίτης εργαστηρίου
επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος,  που είναι κάτοχος διπλώματος Σχολής
Επαγγέλματος Κρέατος,  ο οποίος ασχολείται στο κρεοπωλείο ή στο εργαστήριο με
τον τεμαχισμό,  την αποστέωση,  την περιποίηση,  την παρουσίαση ή και τη διάθεση
για εμπορία του κρέατος των σφάγιων ζώων  (μεγάλα και μικρά μηρυκαστικά και
χοίροι), πτηνών (όρνιθες, ινδιάνοι, μελεαγρίδες, πάπιες, χήνες, περιστέρια), κονίκλων
και μεγάλων ή μικρών τριχωτών ή πτερωτών θηραμάτων.  
β) Παραδοσιακός κρεοπώλης: Ο ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος κρεοπωλείου ή ο τεχνίτης
εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος,  ο οποίος ασχολείται με
εμπειρικό τρόπο επί δύο τουλάχιστον έτη πριν από την έκδοση του παρόντος
Προεδρικού Διατάγματος με τις αναφερόμενες στην περίπτωση (α) δραστηριότητες.  γ) Κρεοπωλείο: Το ανεξάρτητο κατάστημα ή ο ειδικός χώρος πολυκαταστήματος που
πληρεί τους όρους του ανεξάρτητου καταστήματος, στο οποίο διατίθεται για εμπορία
το κρέας των αναφερομένων στην περίπτωση  (α)  σφάγιων ζώων και όπου
διενεργείται ο τεμαχισμός, η αποστέωση, η περιποίηση, η παρουσίαση και η διάθεση
των κρεάτων.  
Οι εργασίες τεμαχισμού,  αποστέωσης,  περιποίησης και παρουσίασης των κρεάτων
μπορεί να διενεργούνται στον ίδιο χώρο του κρεοπωλείου όπου γίνεται η διάθεση για
εμπορία των κρεάτων, σε παρακείμενο προς την αίθουσα διάθεσης για εμπορία των
κρεάτων χώρο του κρεοπωλείου ή και σε εντελώς ανεξάρτητο από το κρεοπωλείο
εργαστήριο τεμαχισμού κρεάτων.  
δ)  Εκδοροσφαγέας:  Το άτομο που ασχολείται,  σε ένα σφαγείο,  με τις εργασίες
αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού και παρουσίασης των σφάγιων
ή των ημιμορίων και τεταρτημορίων των αναφερομένων στην περίπτωση (α) σφάγιων
ζώων, ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος.  
ε) Παραδοσιακός εκδοροσφαγέας: Το άτομο που ασχολείται σε ένα σφαγείο με τις
εργασίες αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού και παρουσίασης των
σφαγίων ή των ημιμορίων και τεταρτημορίων των αναφερομένων στην περίπτωση (α) 
σφάγιων ζώων με εμπειρικό τρόπο,  δύο έτη τουλάχιστον πριν από την έκδοση του
παρόντος.  
στ) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος (ΣΕΚ):  
Οι Σχολές της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου έχουν:  
α)  Εκπαιδευτική,  β)  Ενημερωτική και γ)  Ερευνητική αποστολή,  δικαιοδοσίας και
δραστηριότητα σε θέματα:  
αα) Τεχνολογίας σφαγείων, συστηματικής διαδικασίας σφαγής και επεξεργασίας των
διαφόρων ειδών σφάγιων ζώων, παραγωγής και προετοιμασίας του κρέατος αυτών. 
ββ) Επεξεργασίας και αξιοποίησης των διαφόρων παραπροϊόντων και υποπροϊόντων
σφαγής των παραγωγικών ζώων.  
γγ) Υγιεινής παραγωγής, επεξεργασίας, διακίνησης και συντήρησης του κρέατος και
των προϊόντων του.  
δδ) Εμπορίας και διαμόρφωσης των τιμών των κρεάτων των διαφόρων κατηγοριών
σφάγιων ζώων.  
εε) Ποιοτικής κατάταξης (ταξινόμησης) των σφάγιων των παραγωγικών ζώων.  
στστ)  Ακόμη στον κύκλο των αρμοδιοτήτων των Σχολών περιλαμβάνονται η
επιμόρφωση των κτηνιάτρων των περιφερειακών υπηρεσιών στην ταξινόμηση των
σφάγιων,  η περιοδική ενημέρωση,  εποπτεία και συντονισμός του έργου των,  η
συλλογή και αξιολόγηση των κατά περίπτωση στοιχείων της ταξινόμησης και η
εκπροσώπηση της χώρας μας στα αρμόδια Κοινοτικά Οργανα για τεχνολογικά.  PX

Δεν είναι η νέα ταινία του Hannibal, δεν είναι κάποιο νέο περιστατικό καννιβαλισμού… είναι όμως γεγονός! Κρεοπωλείο στην κεντρική αγορά Smithfield του Λονδίνου πουλά κομμάτια ανθρώπινου σώματος!!!

Αν και οι εικόνες είναι απωθητικές, τα “ανθρώπινα” μέλη ήταν όντως από κρέας… με απώτερο σκοπό να διαφημίσουν και να προωθήσουν το νέο βιντεοπαιχνίδι Resident Evil 6!

Τα έσοδα από την πώληση των “ανθρώπινων” μελών διατέθηκαν στην οργάνωση Limbless Association,βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για ανθρώπους που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό, ενώ να σημειώσουμε πως το σκηνικό ήταν τόσο καλά φτιαγμένο που είχε στηθεί χασάπικο που διέθετε … ολόκληρο ανθρώπινο σώμα έτοιμο να τεμαχιστεί, αλλά και τεμαχισμένα χέρια και άλλα μέρη σε πακεταρισμένα κουτιά με σελοφάν!

Το κατάστημα άνοιξε μόνο για δύο ημέρες και η αλήθεια είναι πως ήταν συνεχώς γεμάτο από κόσμο! Ας ελπίσουμε πως η διαφήμιση είχε απήχηση, ή ότι οι άνθρωποι είναι περίεργοι ή ότι απλά αυτό το βιντεοπαιχνίδι έχει πολλούς fans!


Κρεοπωλείο πουλά μέλη ανθρώπινου σώματος!X


Έχοντας υπ’ όψη :
α) Την υπ.  αριθμ.  22261/6-4-2012  αίτηση  της  κας  ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  του  Χρήστου
κάτοχο του  ΑΒ  221981 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το  Α.Τ.  Κορυδαλλού  στις  19/4/2006 μετά  των
υποβληθέντων  νομίμων  δικαιολογητικών  για  τη  χορήγηση  σ’  αυτήν  αδείας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ή
εγκατάστασης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος  
β) Την υπ’ αρ.  91/2011 Απόφαση Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  με την οποία εκφράζεται ομόφωνα η
σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση της προέγκρισης της ανωτέρω αιτούμενης αδείας.
γ)  Την  με  αρ.  πρωτ:1298/Α14/4-5-2012  γνωμοδότηση  του  τμήματος  Υγειονομικών  Ελέγχων  της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.
2. Βλέποντας και τις διατάξεις:
α) Το άρθρο 80 παρ. 2 & 6 του Ν. 3463/2006 <>.
β) Τα άρθρα 59 & 83 του Νόμου 3852/2010 
γ) Την με αρ. 4/3-1-2011 απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων 
δ)  Την  υπ’  αριθμ.  Α1β/8577/1983  Υγειονομικής  Διάταξης  (ΦΕΚ  Β  526)  και  όπως  συμπληρώθηκε  &
τροποποιήθηκε Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643(Φ.Ε.Κ.1384/τ. β./3-8-2007)
ε) Το άρθρο 6 της ΚΥΑ 10551/07 (Β 246) 
στ) Την Υ.Α. ΔΙΑΣΠ/Φ.Α.3.1/21220/Φ.Ε.Κ. 2496/2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούμε  στην  κα  ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  την  άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας
«ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» σε ισόγειο χώρο. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο κρεοπωλείο θα πρέπει
να  γίνονται  υποχρεωτικά  από  άτομα  που  είναι  κάτοχοι  “βεβαίωσης  κρεοπώλη”  ή  “βεβαίωσης
παραδοσιακού κρεοπώλη”,  υπό τους κάτωθι όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, εκτός της
ποινικής δίωξης και την ανάκληση της  παρούσας αδείας :
1. Το  κατάστημα  θα  λειτουργήσει  επί   ωφελίμου  χώρου  αίθουσας  140,06  τ.μ  στο  επί  της  οδού
Κομνηνών αρ. 40  ισόγειο (κατά την έννοια των άρθρων (25,43) της Αιβ/8577/8-9-1983 Υγειονομικής
διάταξης (Φ.Ε.Κ.526/τ.΄β/83) και όπως συμπληρώθηκε & τροποποιήθηκε Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643(Φ.Ε.Κ.1384/τ.
β./3-8-2007)
όπως αυτός εμφαίνεται στο εγκεκριμένο υπό της Υγειονομικής Υπηρεσίας σχεδιάγραμμα, που τηρείται στον
φάκελο της υπηρεσίας μας.
2.  Θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Αγορανομικές – Τουριστικές – Αστυνομικές
και λοιπές σχετικές με την λειτουργία του καταστήματος διατάξεις.
3.  Η  γενική  λειτουργία του καταστήματος δεν θα διαταράσσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κοινή ησυχία.
4.  Η άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη .
5.  Να τοποθετηθεί σε πλαίσιο και να αναρτηθεί, μαζί με ένα σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε εμφανές
μέρος αυτού.
6.  Η άδεια ισχύει επ’ αόριστο και σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος ή παύσης λειτουργίας του
να παραδοθεί στην υπηρεσία μας.
Κοινοποίηση:
Α.Τ. Νίκαιας                 
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου
Πειραιά
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθ: Αδείας: 2689
Νίκαια: 8/5/2012
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
” ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ “
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
     
      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   
           ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
         ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν Σχόλια »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

error: Content is protected !!